WCN FEM
无线互联网络设备(或系统,俗称近距通信)的射频前端模组的统称。艾为专注于打造各类射频前端性能提升解决方案。
特色产品
产品列表
Product name Frequency (GHz) Feature VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Gain (dB) NF (dB) Icc (mA) P1dB (dBm) Bypass P0.1dB (dBm) Bypass IL (dB) Package (mm)
AW15019FDR 2.4-2.5 Support High Linearity TX Path 1.65 1.95 13 2 2.3 -4 0.8 27 FCDFN 1.1×0.9-6L
AW5105DNR 1.55-1.61 IPD Filter 1.5 3.6 17 1.7 8.8 -7 NA NA WBDFN 1.5×1.0-6L
隐私政策 | 使用条款

© Copyright 2008-2022 上海艾为电子技术股份有限公司 |   沪ICP备10011954号  Powered by IT