LTE LNA
4G LTE射频前端接收低噪声放大器,可提高LTE射频接收灵敏度。
特色产品
产品列表
Product name Frequency (GHz) Feature VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Gain (dB) NF (dB) Icc (mA) P1dB (dBm) Package (mm) VIO (Min) (V) VIO (Max) (V)
AW15208HFDR 2.3-2.69 Bypass 1.5 3.3 13.6 1.3 9 -3 FCDFN 1.1×0.7-6L / /
AW15208MFDR 1.8-2.2 Bypass 1.5 3.3 13.5 0.9 8 -4.5 FCDFN 1.1×0.7-6L / /
AW15208LFDR 0.617-0.96 Bypass 1.5 3.3 12.9 0.66 9 -2 FCDFN 1.1×0.7-6L / /
AW5008H3FDR 2.3-2.69 Bypass 1.5 3.1 18.2 0.79 14.5 -9 FCDFN 1.1×0.7-6L / /
AW5008M3FDR 1.8-2.2 Bypass 1.5 3.1 18.2 0.6 13 -9 FCDFN 1.1×0.7-6L / /
AW5008L3FDR 0.72-0.96 Bypass 1.5 3.1 20.2 0.65 11 -10.4 FCDFN 1.1×0.7-6L / /
AW5008H2FDR 2.3-2.69 Bypass 1.5 3.1 15.5 1.1 7.5 -4 FCDFN 1.1×0.7-6L / /
AW5008M2FDR 1.8-2.2 Bypass 1.5 3.1 15 0.9 8 -1.5 FCDFN 1.1×0.7-6L / /
AW5008L2FDR 0.72-0.96 Bypass 1.5 3.1 15.5 0.7 7.6 -3 FCDFN 1.1×0.7-6L / /
AW5008H1FDR 2.3-2.69 No Bypass 1.5 3.1 15.5 1.1 8.5 -4 FCDFN 1.1×0.7-6L / /
隐私政策 | 使用条款

© Copyright 2008-2022 上海艾为电子技术股份有限公司 |   沪ICP备10011954号  Powered by IT