Sub-4GHz射频开关
Sub-4GHz 4G/5G射频开关,用于射频信号路径的切换。
特色产品
产品列表
Product name Frequency (GHz) Switch Feature Control Interface VDD (Min) (V) VDD (Max) (V) VIO (Min) (V) VIO (Max) (V) P0.1dB (dBm) IL (Min) (dB) IL (Max) (dB) ISO (Max) (dB) ISO (Min) (dB) Package (mm)
AW13412HDNR 0.1-4.2 SPDT GPIO 2.5 3.3 / / 35 / 0.53 / 23 WBDFN 1.1×0.7-6L
AW13412DNR 0.1-3 SPDT GPIO 2.4 3.3 / / 34 0.26 0.35 35 26 WBDFN 1.1×0.7-6L
AW13403RQNR 0.6-4 SP3T GPIO 2.4 3.3 / / 31 / 0.45 / 21 WBQFN 1.1×1.1-9L
AW13403QNR 0.1-3 SP3T GPIO 2.4 3 / / 34 0.3 0.45 35 25 WBQFN 1.1×1.1-9L
AW13414TLGR 0.1-3.8 SP4T GPIO 2.4 5 / / 35 / 0.64 / 20 WBLGA 1.1×1.1-9L
AW13414RQNR 0.1-3 SP4T GPIO 2.4 3 / / 31 / 0.73 / 20 WBQFN 2×2-14L
AW13414QNR 0.1-3 SP4T GPIO 2.4 3 / / 31 0.2 0.4 40 24 WBQFN 2×2-14L
AW13416RQNR 0.1-3 SP6T GPIO 2.4 3 / / 31 0.31 0.56 40 24 WBQFN 2×2-14L
AW13416QNR 0.1-3 SP6T GPIO 2.4 3 / / 31 / 0.73 / 20 WBQFN 2×2-14L
AW13418TQNR 0.1-3.8 SP8T GPIO 1.65 5 / / 37 / 0.81 / 18 WBQFN 2×2-14L
隐私政策 | 使用条款

© Copyright 2008-2022 上海艾为电子技术股份有限公司 |   沪ICP备10011954号  Powered by IT